Kıbrıs Planları Ve Önemli AB İle BM Kararları - 2

Ata Atun

 

ISBN: 978 975 6653 43 2

 

Contents

 

ÖNSÖZ

Rauf R. DENKTAŞ .………………………………………………………….       vii

Ata ATUN ……...……………………………………………………………….  viii 

 

1) 15 Kasım 1983 – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İlanı

             Meclis Kararı ………………………………………..…………..           1

2) 18 Kasım 1983 - 541 (1983) Sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı      2

3) 15 Aralık 1983 - 544 (1983) Sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı      4

4) 11 Mayıs 1984 - 550 (1984) Sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı      5

5) Ağustos  1984 - Yakınlaşma Görüşmeleri ……..………….….......     7

6) 10 Eylül  1984 - de Cuellar Belgesi .…………………………….…..       7

7) 5 Mayıs 1985 -  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası ……  ..       9

Başlangıç ……………………………………………………………….      9

Birinci Kısım: Genel İlkeler ………………………………………       11

İkinci Kısım: Temel Haklar, Özgürlükler ve Ödevler …………    12  Birinci Bölüm: Genel Kurallar ……………………………….                                                           12  İkinci Bölüm: Kişinin Hak, Özgürlük ve Ödevleri ………                                                                           13

     Üçüncü Bölüm: Sosyal ve Ekonomik Haklar,                                                               Özgürlükler ve Ödevler ……….                                                                            22

     Dördüncü Bölüm: Siyasal Haklar ve Ödevler ……………      31

Üçüncü Kısım: Yasama ……………………………………………      36

     Birinci Bölüm: Cumhuriyet Meclisi …………………………     36

     İkinci Bölüm: Yasaların Yapılması ………………………….     40

     Üçüncü Bölüm: Cumhuriyet Meclisinin

                              Bilgi Edinme ve Denetim Yolları ..……..       43

Dördüncü Kısım: Yürütme ……………………………………….      44

     Birinci Bölüm: Cumhurbaşkanı …………………………….      44

     İkinci Bölüm: Bakanlar Kurulu ……………………………..      47

     Üçüncü Bölüm: Yönetsel Kurallar ..………………………..      51

     Dördüncü Bölüm: Olağanüstü Durumlar ……………….       54

     Beşinci Bölüm: Kuruluşlar …………………………………..      57

     Altıncı Bölüm: Ekonomik ve Mali Kurallar ……………….      58

Beşinci Kısım: Yargı ………………………………………………..      59

     Birinci Bölüm: Genel Kurallar ……………………………….     59

     İkinci Bölüm: Yüksek Mahkeme …………………………….      62

     Üçüncü Bölüm: Anayasa Mahkemesi’nin

                                                Görev ve Yetkileri ……………      63

     Dördüncü Bölüm: Yüksek Mahkeme’nin

                                      Yargıtay Olarak Görev ve Yetkileri.      66

     Beşinci Bölüm: Yüksek Mahkemenin Yüksek İdare

                             Mahkemesi Olarak Görev ve Yetkileri …        67

     Altıncı Bölüm: Yüksek Mahkemenin

                              Diğer Görev ve Yetkileri ………………….         68

     Yedinci Bölüm: Alt Mahkemeler …………………………….        69

     Sekizinci Bölüm: Askeri Yargı ve Askeri Yargıtay ……….       69

     Dokuzuncu Bölüm: Başsavcılık …………………………….        70

Altıncı Kısım: Çeşitli Kurallar ……………………………………       71

Yedinci Kısım: Geçici Kurallar …………………………………..        73

Sekizinci Kısım: Son Kurallar ……………………………………       77

8) 13 Eylül 1985 – Avrupa Parlamentosu Kınama Kararı ..……….      78       

9) Eylül 1988-Haziran 1989 - Denktaş Vasiliu İkili Görüşmeleri ..     79

10)  26 Şubat 1990 –Türk Önerileri (27 Sayfa) ……………..…………..      79

İzahat ………………………………………………………………….      80

Ortak İyi Niyet Bildirimi Deklarasyon Taslağı ………………..      82

Kıbrıs Sorununa Kapsamlı Bir Çözüm Taslağı ……………….      83

Ek: 6 Nisan 1989 tarihli Belge No. 15

 Kıbrıs’ta Bir Federasyon ile İlgili Anlaşmanın Uygulanması     84

Belge III: Başlıklar, Başlıca Unsurlar ve Hedeflerin Tarifi ….     86

İki Toplumluluk ……………………………………………………..      89

İki Kesimlilik …………………………………………………………      90

Federal Yasama ……………………………………………………..       92

Federal İdare …………………………………………………………       93

Federal Yargı …………………………………………………………       94

Temel Hak ve Özgürlükler ………………………………………..      94

Güvenlik, Garantiler ve Savunma ………………………………       95

Federasyonun Toprakla ilgili Yönleri …………………………..       96

Ekonomik Güvenceler ve Kalkınma ……………………………      97

Kıbrıs’ta Bir Federasyonun Kurulmasına İlişkin

        Üzerinde Anlaşılan Çözümün Uygulanması …………..      98

11)  8 Mart 1990 – BM Genel Sekreterinin

                   S/21183 Numaralı Raporu ve Ekleri ……………………  .    99

12)  12 Mart 1990 - 649 (1990) Sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı..   102

13)  11 Ekim 1991- 716 (1991) Sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı..   104

14)  24 Eylül 1991 – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

                     Cumhuriyet Meclisi’nin 24 Eylül 1991 Tarihli

                     Olağanüstü Birleşiminde Kabul Etmiş Olduğu

                     “Kıbrıs Sorununu Değerlendirecek Özel Komite’nin”

                     Kıbrıs Sorununa İlişkin Değerlendirme Raporu             105

15)  3 Nisan 1992 – BM Genel Sekreterinin

                   S/23780 Numaralı Raporu ve Ekleri ……………………     117

16) 10 Nisan 1992- 750 (1992) Sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı    121

17) 18 Haziran 1992 -  Gali Fikirler Dizisi ……………………………..   123

18) 18 Haziran 1992 -   BM Genel Sekreteri Butros Gali

                                    Tarafından Hazırlanan “Gali Haritası” ve

                                    “Gali Çözüm Planı” (Fikirler Dizisi) ………...     124

19) 26 Ağustos 1992 - 774 (1992) Sayılı BM Güv. Konseyi Kararı…   140

20) 25 Kasım 1992 - 789 (1992) Sayılı BM Güv. Konseyi Kararı …..   142

21) 20 Ekim 1992 - KKTC Meclisinin Kararı ………….……………..   ..          144

22) 1 Haziran 1993 – Güven yaratıcı Önlemler ………………………..    146

23) 20 Ocak 1997 – T.C. – KKTC Ortak Deklarasyonu ………….......  150

24) 9-12 Temmuz 1997 – Troutbeck Görüşmesi …………..………..   ..          151

25) 11-15 Ağustos 1997 – Glion (Montrö) Görüşmesi ……………….    153

26) 31 Ağustos 1998 - K. Türk Tarafının Konfederasyon Önerisi….   155

27) 3-14 Aralık 1999 - Dolaylı Görüşmeler …………………….…….    ..         156

28) 10-11 Aralık 1999 - Helsinki Zirvesi Başkanlık Sonuç Belgesi .  157

29) 12 Aralık 1999 - Helsinki Genişleme Süreci ve

                                                  Denktaş’ın Açıklaması ………….     ..          160

30) 12 Eylül 2001- Mendelson Raporu (Hukuki Mütalaa)

Kıbrıs’ın AB’ne Girişi Neden Hukuka Aykırı Olacaktır …………    162

31) 11 Kasım 2002 - Annan Kıbrıs Planı ……………….....……………   225

       Ek a: Kurucu Anlaşma ………………………………………………..   229

                        Bölüm i: Genel Hükümler ………………………………   237

                        Bölüm ii: Temel Hak ve Özgürlükler …………………    240

                        Bölüm iii: Ortak Devlet ve Parça Devletler ………….   241

                        Bölüm iv: Ortak Devlet Kurumları ……………………   245

                        Bölüm v: Bu Anayasanın Değişiklikleri .…………….   251

                        Bölüm vi: Geçiş dönemine Ait Hükümler ……………   251

                        Bölüm vii: Ek Koşullar …………………………………..   254

                        Bölüm viii: Geçiş Dönemine Ait Hükümler ………….    261

      Ek b: Sonuçlandırma Sürecini Desteklemek

                                               ve Kolaylaştırmak İçin Tedbirler ….     295

      Ek c: Kıbrıs’taki Yeni Düzen ve Anlaşmalar ………………………   297

      Ek d: Karar İçin Birleşmiş Milletler Güvenlik

                                               Konseyine Sunulacak Konular ……    301

      Ek e: Kıbrıs’ın AB’ne Üyeliği İle İlgili Talepler ……………………..   302

32) 12 Aralık 2002 - Kopenhag Zirve Sonuçları ………………....….   ..          306

33) 10 Mart 2003 - La Hey Görüşmeleri ………………………………   ..          307

34) 14 Nisan 2003 - 1475 (2003) Sayılı BM Güv. Konseyi Kararı …   308

35) 10-23 Eylül 2003 - (AB) Kıbrıs İle İlgili Protokol .………………..    309

36) 29 Nisan 2004 - AB Kıbrıs Tüzüğü ………………….…….………   ..         311

 

37) 28 Mayıs 2004 - BM Genel Sekreteri Annan’ın Kıbrıs’taki

                                    İyi Niyet Misyonuna İlişkin Raporu ………    ..          319

       13 Şubat 2004 Anlaşması …………….………………………………     321

       19 Şubat- 22 Mart Arası Kıbrıs Sürecinin ilk Aşaması …………  324

      24-31 Mart 2004 Tarihleri Arasındaki

                 Bürgenstock’taki Sürecin İkinci ve Üçüncü Aşamaları ..    328

       Nihai Planın Yapısı …………………………………………………….    331

       Nihai Planda Yapılan Ana İlerlemelerin Özeti ……………………    333

       Kıbrıslı Rumların Endişelerini

                                 Gidermek İçin Yapılan Düzenlemeler .………..   333

       Kıbrıslı TürklerinEndişelerini

                   Gidermek İçin Yapılan Düzenlemeler ……………………    336

       Planın Değişmeyen Hükümleri ………………..……………………     338

       1 Nisan Tarihinden 24 Nisan Tarihindeki

                   Referanduma Kadar Olan Gelişmeler …………………...    340

       Gözlemler ……………………………………………..…………………     343

       Kıbrıs Rum Tarafı Oyları ve Etkileri ……………………………….     345

       Kıbrıs Türk Tarafı Oyları ve Etkileri ……………………………….     348               Sonuç ……………………………………………………………………..                      350

       Ek I ………………………………………………………………………..     351

       Ek II ……………………………………………………………………….    352

       Ek III ………………………………………………………………………     355

38) 24 Ocak 2006 – Türkiye Cumhuriyeti Aksiyon Planı …………..   356

39) 8 Temmuz 2006 - Gambari Süreci ………………………………….    358

40) 11 Ağustos 2006 - Fin Önerileri …………………...…..……………   359

41) 16 Ekim 2007 – AB Komisyonu Kararı: KKTC Limanlarına

                Giriş Çıkış Uluslararası Hukuka Göre Yasak Değildir     ..         360

42) 21 Mart 2008 - Talat - Hristofyas Görüşmesi …………………….   361

43) 21 Mayıs 2008 - Talat - Hristofyas Görüşmesi .……………….…    362

44) 5 Haziran 2008 - Kıbrıs Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık

                                Arasında İmzalanan Mutbakat Belgesi ..…….   363

45) 1 Temmuz 2008 - Talat - Hristofyas Görüşmesi …………..…….    366

46) 25 Temmuz 2008 - Talat - Hristofyas Görüşmesi .………..…….     367

            Liderler Tarafından Onaylanan Teknik Komite Kararları …   368

 

Ata ATUN, Özgeçmiş …………………………………………………….  371

Reference

 

UN Congress and UN Security Council Documents